Dochádzkové systémy

Translate

Výrobcovia

Žiadny výrobca

Zľavnené produkty

Žiadne zľavnené produkty

Zákon o ochrane osobných údajov 

Registrácia (§ 34 a nasl.)

Na aké informačné systémy sa vzťahuje povinnosť registrácie?

 • Povinnosť registrácie sa vzťahuje na každý informačný systém, v ktorom sa spracúvajú osobné údaje úplne alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania (vedený v počítači alebo aj v počítači a čiastočne aj v kartotékovej podobe), a zároveň na ktorý sa nevzťahuje niektorá zákonná výnimka.
 • Informačné systémy, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje inými, ako automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania, teda registrácii nepodliehajú. Prevádzkovateľ je však povinný o týchto informačných systémoch viesť evidenciu.

Musí prevádzkovateľ registrovať informačný systém, ak má poverenú zodpovednú osobu?

 • Nie, na informačný systém, ktorý podlieha dohľadu poverenej a na úrade nahlásenej zodpovednej osoby, sa povinnosť registrácie nevzťahuje.

Na aké informačné systémy sa nevzťahuje povinnosť registrácie?

 • Registračnej povinnosti nepodliehajú informačné systémy:
 • - ktoré podliehajú osobitnej registrácii,
  - ktoré obsahujú:
  osobné údaje o členstve osôb (v občianskom združení, nadácií, neziskovej organizácie poskytujúcej všeobecne prospešné služby, odborovej organizácii, v politickej strane alebo v politickom hnutí),
  osobné údaje o náboženskej viere osôb združených v štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti,
  a ak tieto osobné údaje spracúvajú  uvedené subjekty a využívajú ich výlučne pre svoju vnútornú potrebu,
  - v ktorých sa spracúvajú osobné údaje na základe zákona, priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
  - v ktorých sa spracúvajú osobné údaje inými, ako automatizovanými alebo čiastočne automatizovanými prostriedkami spracúvania.

Ako postupovať pri registrácii informačného systému?

 • Prevádzkovateľ vyplní formulár žiadosti o registráciu. Vyplnený formulár prevádzkovateľ následne zašle na adresu úradu, a to:
 • - písomne doporučenou zásielkou alebo
  - elektronickou poštou - elektronický dokument podpísaný zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona alebo
  - osobne do podateľne úradu.

Je potrebné k žiadosti o registráciu priložiť aj ďalšie dokumenty?

 • Prílohou k žiadosti o registráciu je popis podmienok spracúvania osobných údajov.
 • V prípade, že registráciu pre prevádzkovateľa zabezpečuje iná osoba (napr. advokátska kancelária), je potrebné spolu s registračným formulárom doručiť úradu aj originál splnomocnenia.

Môže prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje v informačnom systéme, ktorý prihlásil na registráciu?

 • Prevádzkovateľ môže spracúvať osobné údaje v prihlásenom informačnom systéme odo dňa podania žiadosti o registráciu, a to vprípade, že žiadosť podal pred začatím spracúvania osobných údajov; nie je teda povinný čakať na doručenie potvrdenia oregistrácii z úradu.

Kedy je prevádzkovateľ zaregistrovaného informačného systému povinný oznámiť zmeny údajov alebo odhlásiť informačný systém z registrácie?

 • Zmeny
 • - prevádzkovateľ je povinný písomne oznámiť úradu akékoľvek zmeny údajov prihlásených na osobitnú registráciu do 15 dní odo dňa, kedy zmeny nastali;
  povinnosť oznámenia zmien sa nevzťahuje na počet oprávnených osôb prevádzkovateľa

 • Odhlásenie:
 • - prevádzkovateľ je povinný písomne odhlásiť informačný systém z osobitnej registrácie do 15 dní odo dňa skončenia spracúvania osobných údajov,
  pri odhlásení informačného systému je prevádzkovateľ povinný uviesť najmä:
  - svoje identifikačné údaje,
  - názov odhlasovaného informačného systému,
  - registračné číslo,
  - dátum skončenia spracúvania osobných údajov.

Je registrácia informačného systému spoplatnená?

 • Registrácia informačného systému je spoplatená. Výška správneho poplatku je 20,- eur.

Je nahlásenie zmeny registračných údajov spoplatnené?

 • Nahlásenie zmeny registračných údajov je spoplatnené. Výška správneho poplatku je 20,- eur.

 

Zákon č. 122/2013 Z.z

Metodické usmernenia

Vyhláška č. 164/2013 Z. z.

Vyhláška č. 165/2013 Z. z.

 


ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Nové produkty

Momentálne tu nie sú žiadne nové produkty

Reklama